Carcassone Tolugo

United Star

UNITED STAR Carcassonne Tolugo
black trikolor fena / girl

narozena s krátkým ocasem / nbt

DOV 2022 prostý / eyes test clear

 

 
8 týdnů / 8 weeks    
8 týdnů / 8 weeks 8 týdnů / 8 weeks
8 týdnů / 8 weeks 8 týdnů / 8 weeks
5 týdnů / 5 weeks 5 týdnů / 5 weeks
5 týdnů / 5 weeks 5 týdnů / 5 weeks
10 dní / 10 days 10 dní / 10 days